J.I.T. Kid

” เรียนเขียนโปรแกรมสำหรับเด็ก ง่าย สนุก เสริมสร้างการคิดแก้ปัญหา ตัดสินใจอย่างเป็นระบบ ฝึกสมาธิ ความคิดสร้างสรรค์ “

J.I.T. kid มุ่งสร้างสรรค์การสอนเขียนโปรแกรมหรือการเรียน Coding สำหรับเด็ก

โดยปัจจุบันวิชานี้ได้รับการบรรจุเข้าสู่หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเรียนตั้งแต่ถึง ป.1 ถึง ม. 6

ประโยชน์ของการเรียนเขียนโปรแกรมคือ ฝึกพื้นฐานการเขียนโปรแกรมเพื่อนำไปใช้ในอนาคตต่อไป นอกจากนี้ประโยชน์ที่สำคัญอีกประการของการเรียน Coding หรือเรียนเขียนโปรแกรมสำหรับเด็ก คือการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา และการคิดอย่างเป็นระบบ หรือ

“Computational thinking”
.

(หรือภาษาไทยคือการคิดเชิงคำนวณ)

คือ กระบวนการแก้ปัญหาในหลากหลายลักษณะ
เช่น การจัดลำดับเชิงตรรกศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูล
และการสร้างสรรค์วิธีแก้ปัญหาไปทีละขั้นทีละตอน(หรือที่เรียกว่าอัลกอริทึ่ม)
รวมทั้งการย่อยปัญหาที่ช่วยให้รับมือกับปัญหาที่ซับซ้อน
หรือมีลักษณะเป็นคำถามปลายเปิด

.

โดยหลักสำคัญของการคิดเชิงคำนวนจะประกอบไปด้วย

1. การคิดย่อยปัญหาใหญ่ให้เป็นปัญหาย่อย [#decomposition]

2. การคิดมองหารูปแบบของปัญหา [#pattern recognition]

3. การคิดเชิงนามธรรม [#abstraction]

4. การคิดออกแบบขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา [#algorithm design]

สนใจเรียน หรือต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่J I T KID (ลาดกระบัง ตรงข้ามตลาดหัวตะเข้)Inbox : https://www.facebook.com/JITKid/ครูแอม: 098-265-0664


Facebook: https://web.facebook.com/JITKid/

JIT Innotech